konsekvenser av vold

Vi vet at vold i nære relasjoner kan medføre alvorlige og langvarige konsekvenser for den som er utsatt. Alle mennesker er ulike, og derfor finnes det ingen fasit på hvordan volden påvirker oss.

De fleste kjenner til at vold kan medføre fysiske skader og plager. Det finnes også andre konsekvenser av vold som ikke er like synlige, som psykiske og somatiske helseplager, og atferdsendringer.

Psykiske helseplager 

Følelser som frykt, sinne, tristhet, handlingslammelse eller hjelpeløshet er vanlige reaksjoner etter å ha blitt utsatt for vold. Det er vanlig å kjenne på skam og skyld, til tross for at ansvaret alltid ligger hos voldsutøver.

Mange opplever psykiske plager, som angst og depresjon. Posttraumatisk stress er også vanlig, og kan ofte vedvare i lang tid etter volden opphører. Typiske symptomer inkluderer gjenopplevelse, unngåelse, og negative endringer i tanker og følelser. Den psykiske påkjenningen mange voldsutsatte kjenner på, kan bidra til utfordringer med å etablere nye, trygge relasjoner. Utfordringer med eget selvbilde og mangel på tillit til andre, kan vedvare lenge etter volden tar slutt.

Somatiske helseplager/sykdom  

Det å bli utsatt for vold kan også sette kroppslige spor, hvor sammenhengen mellom helseplagene og volden er mindre kjent. Somatiske- og psykiske helseplager opptrer ofte parallelt. Mange sliter for eksempel med hodepine, kroniske smerter og utmattelse.

Endringer i atferd  

Atferdsendringer som sosial isolasjon eller økt rusbruk kan bidra til vanskeligheter med å mestre hverdagen. Mange opplever også å få problemer med konsentrasjonen, som kan gjøre det vanskelig å fungere i skole eller jobb.

Kjenner du på noe av dette, eller vet om noen andre som sliter med konsekvenser av vold? VO-linjen er alltid tilgjengelig for en prat, og vi hjelper deg gjerne med å finne frem til ulike alternativer i hjelpeapparatet.

Og husk - følelsen av å ikke ha en reaksjon er også en vanlig reaksjon.